Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

fallofatlantis
fallofatlantis
Wewnątrz każdej żywej osoby tkwi martwa osoba, która chce się wydostać...
— T. Pratchett
fallofatlantis
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
fallofatlantis
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
fallofatlantis
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
fallofatlantis
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
fallofatlantis
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
fallofatlantis
  • nastrój smutku, żalu, obojętności – bez istotnego powodu. Apatia- check
  • poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce), męczliwości (nie mogę ukończyć zaczętej czynności)-check
  • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów, niechęć do rozmowy-check
  • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami-check
  • drażliwość, frustracja – ciągłe (częste)niezadowolenie-check
  • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido-check
  • zaburzenia snu.-check
  • w sferze myślenia: poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei -check
  • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego. W dłużej trwającej, nieleczonej depresji dochodzi do tzw. otępienia depresyjnego czyli pogorszenia pamięci świeżej- przypominania sobie niedawnych rozmów, faktów z życia.-check
Reposted frompastelowe pastelowe viate-quiero te-quiero

August 19 2018

fallofatlantis
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakeeplooking keeplooking
fallofatlantis
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viakeeplooking keeplooking
fallofatlantis
2970 2422 500
fallofatlantis
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viakeeplooking keeplooking
fallofatlantis
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
fallofatlantis
1159 132f 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaszydera szydera
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viaszydera szydera
fallofatlantis
6605 6788
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera
2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
fallofatlantis
9103 ad4a 500
fallofatlantis
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera

June 01 2018

fallofatlantis
7234 3cb8
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl